cure your delusions
thegodlessatheist:

atheistjack:

via Atheist GodHaha